สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนสัญชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๐

     ในวันที่ ๘ และ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดอบรมครูสอนภาษาจีนสัญชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น  การอบรมในครั้งนี้มีครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐ท่านจาก ๒๕ สถาบันการศึกษา  การอบรมในครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสแก่ครูสอนภาษาจีน ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนเทคนิกการเรียนการสอนภาษาจีน อีกทั้งเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ตามกิจกรรมที่สถาบันฯจัดเตรียมให้

      รูปแบบการอบรมในครั้งนี้รวมถึงการฟังบรรยาย แบ่งกลุ่มทำเวิร์คช็อและการเรียนวัฒนธรรมจีนเป็นต้น   อาจารย์ จัง ฉาง จวิน ได้ให้การบรรยายในหัวข้อ “对分课堂” ซึ่งล้วนแต่เป็นเทคนิกที่เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในประเทศไทย อาจารย์ เฉิน เจิ้ง เจี๋ย  บรรยายในหัวข้อ“如何运用多媒体技术有效地辅助汉语教学” ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสื่อต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน   ศาตราจารย์จ้ง เฉียง เหวย  บรรยายในหัวข้อ“中医帮你打开健康之门” ซึ่งแนะนำให้ออกกำลังกาย ควบคุมอารมณ์ เลือกกินอาหารที่เหมาะสมและการพักผ่อน ๔สิ่งนี้สามารถช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยได้ และสุดท้ายอาจารย์ จัง ยวี่ ตัน บรรยายในหัวข้อ让课堂“动”起来  ระหว่างการบรรยาย มีกิจกรรมให้อาจารย์ที่เข้าร่วมได้มีโอกาสแนะนำเทคนิกต่างๆจากประสบการณ์ตรงของแต่ละท่าน แบ่งปันแก่เพื่อนอาจารย์ท่านอื่น  นอกจากนี้ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมแก่อาจารย์ด้วย เช่น กิจกรรมศิลปะหัตกรรมของจีน  การเขียนพู่กันจีน  วาดหน้ากากจีน  หมากรุกจีน รำไทเก๊ก และศิลปะการชงชาจีนเป็นต้น

        ในช่วงปิดกิจกรรมผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายจีน ได้กล่าวแนะนำสถาบันฯ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นการขยายโอกาสแก่โรงเรียนที่มาเข้าร่วมอบรมได้ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาภาษาจีนต่อไป   และสุดท้าย อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

 

 

เขียนโดย  Ms.Cao Le              

ภาพโดยMs.Chen Zhige          

แปลโดย นางสาวนิตยา  เอี่ยมพุ่ม