แหล่งข้อมูลหนังสือเรียน

เพลินกับภาษาจีนสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

หนังสือเล่มนี้เป็นสื่อการสอนภาษาจีนระดับพื้นฐาน   ที่เหมาะกับนักเรียนต่างชาติในระดับชั้นประถมศึกษา    กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่สนุกสนานในห้องเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาจุดเด่นคือสามารถเป็นเกมส์ใช้ประกอบในการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเป็นต้น  ลักษณะขั้นตอนการสอนมีด้วย   3  ขั้นตอน    ประกอบด้วยอธิบายภาษาจีน   แนะนำเกี่ยวกับวัฒนธรรม   และกิจกรรมการเล่นเกมส์  ทั้ง 3 ขั้นตอนสามารถทำให้นักเรียนได้สัมผัสและเข้าใจในภาษาและประเทศ จีนลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ภาษาจีนแสนสนุกสำนักพิมพ์การศึกษาประชาชน

ภาษาจีนแสนสนุกวัตถุประสงค์ของสื่อการสอนฉบับนี้คือต้องการให้นักเรียนระดับมัธยมต้นช่วงอายุ 11-16ปี สามารถสื่อสารภาษาจีนเสมือนเป็นภาษาแม่ได้สื่อการสอน  1 ชุดประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่มทุกเล่มจะมีหนังสือแ บบ เรียน(หนังสือประกอบการเรียนสำหรับนักเรียน)และหนังสือประกอบการสอนสำหรับอาจารย์ สื่อการสอนชุดนี้มีทั้งหมด  6  เล่ม  ทุกเล่มสามารถใช้ได้  1 ปีการศึกษา  คิดเป็นชั่วโมงเรียนประมาณ 90-100 ชั่วโมง  ผู้ใช้สามารถยึดการสอนตามนักเรียน หรือบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนเป็นหลัก   ในการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม เนื้อหาของสื่อการสอนชุดนี้ประกอบด้วยการสนทนาตัวอักษรจีนศัพท์ภาษาจีน และหลักไวยากรณ์เป็นต้นและโปรแกรมการฝึกฝนเช่น การฟังการพูดการอ่าน และการเขียนเป็นต้นโดยยึดหลักตามหลักสูตรแห่งชาติอังกฤษNCและหลักสูตรการสอบGCSE ปี 2003 ในเวลาเดียวกันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดลักษณะพิเศษของการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและการสื่อสารขั้นพื้นฐานหลังจากเรียนครบเนื้อหาของสื่อการสอนชุดนี้สามารถเทียบเท่าได้กับระดับ 8 ของหลักสูตรแห่งชาติอังกฤษ NC

เรียนภาษาจีนกับเราสำนักพิมพ์การศึกษาประชาชน

สื่อการสอนชุดนี้เขียนขึ้นเพื่อต้องการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสามารถสื่อสารภาษาจีนเสมือนเป็นภาษาแม่ได้การออกแบบเนื้อหายึดหลักตามภูมิหลังทางวัฒนธรรมภาษาแม่ของนักเรียน   รวมทั้งพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมของการใช้ภาษาจีน สื่อการสอนนี้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาช่วงอายุ 15-18 ปีสำหรับการเรียนภาษาจีนในประเทศจีน  สื่อการสอนชุดนี้ประกอบด้วยระดับศูนย์ถึงระดับต้นและระดับกลาง  คำศัพท์รวมประมาณ  2,000 คำ  นักเรียนระดับมัธยมในทวีปอเมริกาเหนือที่เรียนภาษาจีนโดยสื่อการสอนชุดนี้ สามารถนำไปเทียบเท่ากับหน่วยกิตบังคับเพื่อยื่นเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยได้《เรียนภาษาจีนกับเรา》ชุดนี้แบ่งเป็น 4 เล่ม  ทุกเล่มประกอบด้วยหนังสือสำหรับนักเรียน(ตำราเรียน)  หนังสือสำหรับอาจารย์และเล่มแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนรวมทั้งหมด 12   เล่ม   นอกจากนี้ยังมีแผ่นซีดีและแผ่นDVD  เนื้อหาของหนังสือเรียนประกอบด้วยการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   การใช้ชีวิตในโรงเรียน   ในครอบครัว  อาหาร  และสุขภาพ  การออกกำลังกายและงานอดิเรก  สิ่งแวดล้อมและสังคม  การจราจรและภูมิศาสตร์  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเพณีของจีนเป็นต้น

สนทนาภาษาจีน 301 ประโยคสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง

《สนทนาภาษาจีน301ประโยค》เป็นสื่อการสอนที่เขียนขึ้นเพื่อนักเรียนต่างชาติที่เรียนภาษาจีนระดับเริ่มต้น   หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 40บท และยังมีบททบทวนอีก 8บท  เนื้อหาทั้ง 40บทประกอบด้วย “คำทักทาย” “คนรู้จักกัน”เป็นต้น   หลักการสื่อสารมีประมาณ 30รูปแบบ  คำศัพย์ประมาณ 800คำ และแกรมม่าพื้นฐานภาษาจีน  ทุกบทแบ่งเป็น 6ส่วน เช่น ประโยคการสนทนา  คำศัพท์ ไวยากรณ์ แบบฝึกหัดเป็นต้น  หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นที่การฝึกอบรมนักเรียนระดับเริ่มต้นให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้สามารถนำทักษะในการสื่อสาร  และองค์ประกอบของไวยากรณ์ประกอบกัน     และการเรียบเรียงขึ้นเป็นประโยคสนทนา   เช่น  ภาษาจีนที่นิยมใช้ในปัจจุบัน พัฒนาภาษาพื้นฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน    ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจประโยคของบทสนทนาได้อย่างรวดเร็วใน 301ประโยค   จากหลักการพัฒนาข้างต้นสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการสนทนาแบบง่ายกับคนจีน ถือเป็นการพัฒนาอีกหนึ่งก้าวและเพื่อการมีพื้นฐานที่ดี

เปิดกว้างภาษาจีนสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง

《เปิดกว้างภาษาจีน》เหมาะกับนักเรียนไทยระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 สื่อการชุดนี้มีทั้งหมด 12เล่ม  ทุกเล่มแบ่งเป็นบทเรียน และบทแบบฝึกหัด   เนื้อหาของบทเรียนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา  เนื้อหาที่เข้าใจง่าย  มุ่งเน้นที่การฝึกทักษะนักเรียนในช่วงที่มีความสนใจต่อการเรียนภาษาจีน    และทักษะการสนทนาภาษาจีน    ความน่าสนใจ และหลากหลายของบทแบบฝึกหัด    สามารถทำให้ทักษะความสามารถทางความคิดของนักเรียนเกิดการพัฒนา

สัมผัสภาษาจีนสำนักพิมพ์การเรียนการสอนระดับมัธยมปลาย

《สัมผัสภาษาจีน》สื่อการสอนที่เป็นแบบแผนของฮั่นปั้น   เป็นสื่อการสอนที่นักวิชาการใช้เวลานานมากในการเรียบเรียงขึ้นเพื่อชาวต่างชาติที่เรียนภาษาจีนขั้นเริ่มต้น ชุดสื่อการสอนนี้มีหลายภาษา  เช่น   ภาษาอังกฤษ   ภาษาสเปน   ภาษาไทย   ภาษาตรุกี   และภาษาอินเดียเป็นต้นนอกจากจะมีการเรียนการสอนแบบตามลำดับขั้นตอน เช่นหนังสือของนักเรียนระดับประถมศึกษาหนังสือของนักเรียนระดับมัธยมต้น   หนังสือของนักเรียนระดับมัธยมปลายเป็นต้นก็ยังมีสื่อการสอนแบบเฉพาะทาง เช่น บทความวัฒนธรรม บทความการศึกษา บทความเกี่ยวกับกีฬา บทความทางธุรกิจ บทความการดำรงชีวิตและการเขียนบทความเป็นต้นทุกสื่อการสอนพร้อมแนบแผ่นซีดีหนึ่งแผ่นทุกเล่มรวมเวลาของการเรียนประมาณ 100-110 ชั่วโมง  เนื้อหาของสื่อการสอนนี้เน้นด้านความสามารถ และองค์ประกอบเป็นหลักสำคัญคือการทำงานร่วมกันของความสามารถ และองค์ประกอบโครงสร้าง ทุกบทเรียนประกอบด้วยประโยคคำศัพย์  บทความ  ความคิดเห็น  ประโยคฝึกซ้อม  การขยายความคำศัพท์  กิจกรรมการฟังและพูด  ตัวอักษรจีน  ทบทวนการเขียน และการฝีกออกเสียงเป็นต้น

ภาษาจีนร่วมสมัยสำนักพิมพ์การเรียนการสอนภาษาจีน

《ภาษาจีนร่วมสมัย》มุ่งเน้นภาษาจีนเสมือนเป็นภาษาแม่หรือนักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในสื่อต่างๆได้ ปัจจุบันถูกใช้ในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง เช่น แคนาดาอเมริกา อิตาลี และนิวซีแลนด์เป็นต้น《ภาษาจีนร่วมสมัย》มีผลต่อการพิจารณาพื้นฐานของ มหา วิทยาลัยต่างประเทศ การพิจารณาเป็นพิเศษของสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนภาษาจีนของต่างประเทศ  ความพร้อมของการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น    การออกแบบพยายามให้ครอบคลุมครบถ้วน เช่น มีทั้งแบบใหม่และดั้งเดิม  คำตอบของบทแบบฝึกหัด  เอกสาร  และแผนการสอนเป็นต้น หนังสือภาษาจีนร่วมสมัยดึงดูดให้เกิดการวิจัยการเรียนภาษา การเรียนรู้ภาษาที่สอง ผลล่าสุดของการวิจัยทฤษฎีการเรียนภาษาที่สอง ดึงดูดลักษณะพิเศษของสื่อการสอนทั้งในและนอกประเทศในปัจจุบันเพื่อเกิดการพัฒนาใหม่ๆ《ภาษาจีนร่วมสมัย》ประกอบด้วย《หนังสือเรียน》เล่ม1-4《คู่มือการสอน》เล่ม1-4《หนังสือตัวอักษรจีน》เล่ม 1-2《เล่มแบบฝึกหัด》เล่ม1-4 พร้อมแผ่นCD   และวีดีทัศน์ลักษณะเด่นของสื่อการสอนชุดนี้คือความทันสมัยและเนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจและมีความน่าสนใจต่อการใช้งาน

หนังสือภาษาจีนเพื่อการใช้งานแนวใหม่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง

《หนังสือภาษาจีนเพื่อการใช้งานแนวใหม่》สื่อการสอนชุดนี้มีทั้งหมด 6 เล่ม 70  บท  เล่มที่ 1-4 คือระดับเริ่มต้น และขั้นก่อนระดับกลางทั้งหมด 50 บท เล่มที่ 5 คือระดับกลางทั้งหมด  20  บทหนังสือทั้งเล่มได้นำนักเรียนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการแบบเส้นรอบวงกลมที่เน้นการวนหลายรอบของจุดหลัก กล่าวคือองค์ประกอบทางภาษาทักษะและวัฒนธรรมเป็นต้น การเพิ่มความเข็มแข็งของทักษะการเรียนการสอนคือการขยายกรอบของเนื้อหา   กล่าวคือการจัดแบบแผน เพื่อทำให้เนื้อหาที่สำคัญและเนื้อหาที่เพิ่มเติมมีการจัดสรรอย่างชัดเจนเพื่อสะดวกในการคัดเลือก     ทุกเล่มประกอบด้วยบทเรียน CDบทเรียนเทปบทเรียน  เล่ม  แบบฝึกหัด  CDแบบฝึกหัด  เทปแบบฝึกหัด  คู่มืออาจารย์ CD คู่มืออาจารย์และเทปคู่มืออาจารย์  การจัดการความสามารถและภาษาของสื่อการสอนชุดนี้ มีความสมดุลทั้งทักษะการฟังพูดอ่านเขียน จะพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นระบบ จากปัจจัยข้างต้นทำให้สื่อการสอนชุดนี้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย