ผู้บริหารสถาบัน

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดระบบการบริหารสถาบันในรูปแบบ “ผู้อำนวยการคู่” โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายไทย 1 คน และผู้อำนวยการฝ่ายจีน 1 คน ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการร่วม ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

  1. ภราดาบัญชา แสงหิรัญ : ประธาน
  2. ศาสตราจารย์   Wang  Shou : รองประธาน
  3. ศาสตราจารย์   Lu Fuping : กรรมการ 
  4. ดร.กมล กิจสวัสดิ์  : กรรมการ
  5. Ms. Xia Huiyan  : กรรมการ
  6. อาจารย์ศิริลักษณ์  ชัยพรหมประสิทธิ์ : กรรมการ
  7. Mr. Wu Zhenjun  : กรรมการ
  8. Mr. Wang Lei   : เลขานุการ

ผู้อำนวยการฝ่ายไทย

  • อาจารย์ศิริลักษณ์  ชัยพรหมประสิทธิ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายจีน

  • Mr. Wu  Zhenjun                                                                                           

บุคลากร

  1. อาจารย์ศิริลักษณ์  ชัยพรหมประสิทธิ์ :ผู้อำนวยการฝ่ายไทย
  2. Mr. Wu  Zhenjun :ผู้อำนวยการฝ่ายจีน
  3. Ms. Xia Huiyan :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจีน
  4. Mr. Wang Lei   :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไทย
  5. Ms. Liu Mengdi :อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
  6. นางสาวกรรณิการ์ ผลอำนวยสุข  :อาจารย์สอนภาษาจีนคนไทย