ผู้บริหารสถาบัน

             สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดระบบการบริหารสถาบันในรูปแบบ “ผู้อำนวยการคู่” โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายไทย 1 คน และผู้อำนวยการฝ่ายจีน 1 คน

ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการร่วม ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

๑  

ภราดาบัญชา แสงหิรัญ

ประธาน

ศาสตราจารย์ Han Jinyu

รองประธาน

ศาสตราจารย์ Lu Fuping

กรรมการ

อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

กรรมการ

Mr.Zhao Peiqin

กรรมการ

ผู้อำนวยการฝ่ายไทย

  • อาจารย์ศิริลักษณ์  ชัยพรหมประสิทธิ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายจีน

  • Mr. Zhao Peiqin                                                                                  

บุคลากร

อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายไทย

Mr.Zhao Peiqin

ผู้อำนวยการฝ่ายจีน

..กรรณิการ์ ผลอำนวยสุข

เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายไทย

..ณัฐจิรา แดงช่วง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย

Ms.Liu Mengdi

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

Ms.Cao Le

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

Ms.Chen Zhige

อาจารย์อาสาสมัคร

Ms.Qiu Nan

อาจารย์อาสาสมัคร

Ms.Wen Pan

อาจารย์อาสาสมัคร

๑๐

Ms.Zhou Jingping

อาจารย์อาสาสมัคร

๑๑

Ms.Zhu Linlin

อาจารย์อาสาสมัคร

๑๒

นายวารุต ไชยชาญ

อาจารย์สอนภาษาจีนสัญชาติไทย

๑๓

นางสาวนิตยา เอี่ยมพุ่ม

อาจารย์สอนภาษาจีนสัญชาติไทย