สถาบันพันธมิตร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1969 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวภายใต้มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ซึ่งยังมีสถาบันศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีศักยภาพในการสอนถึง 40 สัญชาติ จำนวน 1,200 ท่าน สอนในสาขาวิชาต่างๆมีนักศึกษาประมาณ 20,000 คน มีพื้นที่ประมาณ 1,000,000 ตารางเมตร มีวิทยาเขต 4 แห่ง เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก กว่า 100 สาขาวิชา นอกจากนี้มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 3,000 คน ซึ้งจำนวนนี้มีนักศึกษาจีนมากกว่า 1,000 คน

เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1999 H.E.MS.Chen Zhili อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศจีนอย่างแน้นแฟ้น นอกจากการรับนักศึกษาจีนแล้ว ยังเปิดคณะศิลปศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างยิ่ง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ศึกษา และมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการการศึกษาชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยชื่อเสียงระดับโลก ตั้งแต่การเรียนการสอน ด้านบริหารแนวใหม่ที่ถูกหลักสากลและแฝงไปด้ายปรัชญาอันล้ำลึก ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้สร้างบุคลากร ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยและนานาชาติ ทั้งในภาครัฐบาล การเมือง และภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยังเป็นผู้นำด้านบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงด้านเทคโนโลยี IT

ปัจจุบันนี้สถาบันขงจื่อในประเทศไทยมี 12 แห่ง แต่ยังขาดแคลนสถาบันขงจื่อที่มีลักษณะด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี และอาชีวะศึกษา ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศจีนและในประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงเป็นผู้นำโรงเรียนคาทอลิค และโรงเรียนทั่งไปในประเทศไทย ที่ยังมีพื้นที่รองรับอยู่มากในปัจจุบันนี้ เราจะบุกเบิกด้วยความสามารถและความจริงใจ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจินเป็นมหาวิทยาลัยที่เมืองเทียนจินให้ความสำคัญต่อการอุตสหกรรมเป็นหลัก  ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาสาขาวิชามากมายเช่น วิทยาศาสตร์  วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ กฎหมาย ศิลปะและสาขาอื่น ๆเป็นต้น   มหาวิยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1958  ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยแรกแรกของประเทศจีนที่สร้างมหาวิทยาลัยที่มีคณะอุตสาหกรรมในระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจินตั้งอยู่ในเมืองแถบชายฝั่งทะเล ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศจีนที่มีสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาวิศวกรรมการบรรจุและการพิมพ์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจินเป็นมหาวิทยาลัยชุดที่สองที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาฝึกอบรมให้กับวิศวกรที่มีความสามารถยอดเยี่ยม ซึ่งจะจัดตั้งให้มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจินเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาที่โดดเด่นของประเทศจีนและให้ทุนรัฐบาลจีนกับนักศึกษาต่างชาติให้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ซึ่งครั้งแรกได้รับการอนุมัติจากสำนักนายกรัฐตรีให้มีสิทธิจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ครั้งที่สองมีสิทธิจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก และเป็นมหาวิทยาลัยชุดแรกที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยได้  ซึ่งในปีค.ศ. 2008 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จากการประเมินมหาวิทยาลัยได้รับระดับที่ดีเยี่ยม

ปี ค.ศ.2013 มหาวิทยาลัยมี 3 วิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขต Hexi  วิทยาเขต Taida และวิทยาเขตTanggu มีพื้นทั้งหมด 133.87 ล้านตารางเมตร พื้นที่ก่อสร้างรวม 694,900 ตารางเมตร อุปกรณ์การเรียนการสอนและการวิจัยมูลค่ากว่า 470,000,000 หยวน ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งหมดกว่า 23,000 คน

ลิงค์ของ Tianjin University of Science &Technologyhttp://www.tust.edu.cn