ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลจีน

รัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติและนักวิชาการ ทั้งทุนเรียนปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทุนอบรมระยะสั้น รวมถึงทุนด้านการวิจัยต่างๆโดยกระทรวงศึกษาธิการจีน มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการบริหารทุนรัฐบาลจีน (China Scholarship Council-CSC) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการรับสมัคร ผู้สมัครขอทุน สามารถเลือกสาขาวิชาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของจีนที่เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา

1. ประเภทของทุนการศึกษา

ประเภทของทุนการศึกษา

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียนภาษาจีนก่อนเข้าเรียนตามคณะ

ระยะเวลาทุนการศึกษา

ปริญญาตรี

4-5ปี

ไม่เกิน2ปี

4-7ปี

ปริญญาตโท

2-3 ปี

ไม่เกิน2ปี

2-5ปี

ปริญญาเอก

3-4 ปี

ไม่เกิน2ปี

3-6ปี

ทุนเรียนภาษาจีน

1-2 ปี

ไม่มีระยะเวลากำหนด

ไม่เกิน2ปี

ทุนสำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการทั่วไป

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน1ปี

ไม่เกิน2ปี

ทุนสำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการอาวุโส

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน1ปี

ไม่เกิน2ปี

2. รายละเอียดทุน

 1. ทุนเต็มจำนวน มีรายละเอียดดังนี้
  • ได้รับการยกเว้นจากค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ค่าธรรมเนียมในการฝึกงาน และค่าที่พักสำหรับหอพักในมหาวิทยาลัย
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าประกันสุขภาพ
  • ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ให้เพียงครั้งเดียว
 2. ทุนการศึกษาบางส่วน สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่พลเมืองจีนและมีสุขภาพดี
 2. พื้นหลังการศึกษาและอายุตามเกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
  • ทุนนักศึกษาปริญญาตรี มีประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนดีและอายุไม่เกิน 25 ปี
  • ทุนนักศึกษาปริญญาโท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 35 ปี
  • ทุนนักศึกษาปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและอายุไม่เกิน 40 ปี
  • ทุนเรียนภาษาจีน มีประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอายุไม่เกิน 35 ปี ทุนนี้ให้เฉพาะวิชาภาษาจีน
  • ทุนสำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการทั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี หรือมีความรู้เทียบเท่าปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 45 ปี
  • ทุนสำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการอาวุโส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และอายุไม่เกิน 50 ปี

สถาบันทุนขงจื่อ

ทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื่อเป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติและอาจารย์สอนภาษาจีนให้ได้มีโอกาสมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน

1. ประเภทของทุนการศึกษา

 • ทุนการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติระดับปริญญาโท
 • ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี+ทุนการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติระดับปริญญาโท
 • ทุนเรียนการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติระดับปริญญาตรี
 • ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี
 • ทุนเรียนภาษาจีน 1 เทอม

2. รายละเอียดทุน

ทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื่อได้รับการยกเว้นจากค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน เงินช่วยเหลือค่าแรกเข้า ค่าครองชีพ ค่าที่พักสำหรับหอพักในมหาวิทยาลัย ค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันสุขภาพ 
ค่าครองชีพจะให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาหนึ่งเทอมและหนึ่งปีจำนวน 1,400 หยวนต่อเดือน  นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติระดับปริญญาโทจำนวน 1,700 หยวนต่อเดือน
เงินช่วยเหลือค่าแรกเข้าจะให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนที่ประเทศจีนระยะเวลาหนึ่งปีขึ้นไปจำนวน 1500 หยวนต่อคน นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนที่ประเทศจีนระยะหนึ่งเทอมจำนวน 1000 หยวนต่อคน สำหรับนักศึกษาที่เรียนในประเทศจีนมากกว่าหกเดือนจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าแรกเข้า

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

รับสมัครบุคคลที่ไม่มีสัญชาติจีน สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุระหว่าง 16 – 35 ปี (ถ้าเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนสามารถผ่อนผันถึงอายุ 45 ปี และระดับปริญญาตรีผ่อนผันถึงอายุ 20 ปี) 
หมายเหตุ: รายละเอียดเกณฑ์การสมัครทุนขงจื่อต่างๆจะต้องขึ้นอยู่กับการรับสมัครทุนสถาบันขงจื่อของปีนั้นๆ