สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดประชุมสัมมนาคณะผู้บริหารประจำปี ๒๕๖๐

         ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดประชุมสัมมนาคณะผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศาสตราจารย์Han Jinyu อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน ศาสตราจารย์Lu Fuping รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยา

ศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจินเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้  นอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงความสนับสนุนสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ฝ่ายประสานงาน สาขาวิชาชีววิทยา

แผนกกีฬา คณะเทคโนโลยีชีวาพจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจินและคณะเทคโนโลยีชีวภาพจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ด้วย   

                                      

ภาพถ่ายรวมคณะผู้บริหาร

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         ศาสตราจารย์Han Jinyuได้กล่าวขณะเปิดการประชุมว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญและคณะผู้บริหาร ได้สละเวลาอันมีค่า เดินทางมาร่วมสัมมนา

ในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการร่วมมือทางด้านการศึกษาของทั้งสองสถาบัน จะสามารถสร้างประโยชน์และร่วมพัฒนาในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น

      ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญได้แสดงความขอบคุณต่อมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน ที่ได้จัดการต้อนรับเป็นอย่างดี อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ

ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาเป็นเวลาหลายปี และหวังว่าจะสามารถร่วมมือกันพัฒนาสืบต่อไป

     Mr.Zhao Peiqinzผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายจีน ได้รายงานการทำงานประจำปี๒๕๕๙ และแผนงานในปี ๒๕๖๐รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นใน

เร็วๆนี้ เช่น งานสัมมนาในหัวข้อ ๑แถบ ๑เส้นทางเป็นต้น

    จากนั้นศาสตราจารย์Lu Fuping ได้ทำการสรุปการทำงานประจำปี ๒๕๕๙ และได้ชมเชยการจัดการทำงานของสถาบันขงจื่อฯ และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนา

ศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้น

 บันทึกภาพการประชุม

 

 

ภาพโดย Mr.Liu Shaofan 

เขียนโดย Mr.Zhao Peiqin