สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรม Confucius Day

     วันที่ 22 กันยายน 2560 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับศูนย์การศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  จัดกิจกรรม Confucius Day และวันวิชาการภาษาจีน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

 มีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1000คน

การแสดงจากนักเรียนชั้นอนุบาล

       มิสวีรยา ศรีชุมพล หัวหน้าศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นพิธีกร   โดยมีMr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายจีนเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และได้แนะนำสถาบันอย่างคร่าวๆ รวมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้น   ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้กล่าวว่ากว่าหนึ่งปีที่ได้ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เห็นได้ชัดว่าการเรียนการสอนภาษาจีนมีการพัฒนาดียิ่งขึ้น ทั้งด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนล้วนประสบผลสำเร็จด้วยดี   จากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้โดยมีMr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายจีนเป็นผู้มอบ และมีภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นผู้รับมอบ 

ผู้อำนวยการมอบรางวัลแกนักเรียนที่มีผลสอบ HSK ดีเยี่ยม

รับมอบป้ายศูนย์การศึกษา

            หลังเสร็จพิธีอย่างเป็นทางการ  เป็นการชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ที่ได้จัดซ้อมมาเป็นเวลานานเพื่อกิจกรรมในครั้งนี้  เช่น  การบรรเลงกู่เจิงพร้อมวาดรูปในชุดการแสดง “ดอกเหมย”  การแสดงรำจีนโบรา  การร้องเพลงจีนและการแสดงละครจีนในชุด เปาบุ้นจิ้น  

      กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น  การเขียนพู่กันจีน  วาดรูปด้วยพู่กันจีน  ตัดกระดาษจีน ศิลปะการชงชา การแต่งกายจีน  รำมวยไทเก๊ก  หมากรุกจีนและอาหารจีนเป็น  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมล้วนให้ความร่วมมือและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเป็นจุดระสงค์หลักของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมเขียนพู่กันจีน

ศิลปการชงชา

การแต่งกาย

การตัดกระดาษจีน

กิจกรรมรำมวยไทเก๊ก

หมากรุกจีน

การวาดรูปด้วยพู่กันจีน

 

 

 

 

 

เขียนโดย นายวารุต ไชยชาญ   

แปลโดย นางสาวนิตยา เอี่ยมพุ่ม