สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมสัญจรเผยแพร่วัฒนธรรมจีน

       สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมสัญจรเผยแพร่วัฒนธรรมจีนขึ้น จุดประสงค์เพื่อให้คณะครูและนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

ได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสร้างความปรองดองระหว่างสถาบันขงจื่อฯกับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ร่วมกิจกรรมบรรเลงกู่เจิง

กิจกรรมรำมวยไทเก๊ก

 

      โดยกิจกรรมสัญจรในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา๓วันคือ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัด ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัด ณ โรงเรียนบางชัน

(ปลื้มวิทยานุสรณ์) และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัด ณ โรงเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ รวมจำนวนคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น ๒๙๐๐ คน

      กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรเลงกู่เจิง รำมวยไทเก็ก ตัดกระดาษจีน ถักเชือกจีน การเขียนพู่กันจีนและการวาดรูปด้วยพู่กันจีน เป็นต้น จากการสอบถามนักเรียนที่

เข้าร่วมกิจกรรม ได้คำตอบรับว่ารู้สึกสนุกสนานและชอบกิจกรรมนี้มาก ได้มีโอกาศสัมผัสวัฒนธรรมจีนที่หลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน และอยากให้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีก

ผลงานการตัดกระดาษจีน

ผลงานการถักเชือกจีน

คณะครูร่วมกิจกรรมการแต่งกาย

 

      Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายจีน ได้กล่าวแนะนำสถาบันขงจื่อฯและเชิญชวนโรงเรียนเข้าเยี่ยมชม เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งเชิญชวนให้คำแนะนำติชม

แก่สถาบันฯ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สถาบันขงจื่อฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะส่งผลให้ระหว่างสถาบันขงจื่อฯและโรงเรียนต่างๆ สร้างความสัมพันธ์อันดีงามแน่นแฟ้นมากขึ้นและ

สามารถร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้แก่ประเทศไทยจีน

      ในพิธีกล่าวเปิดงาน นางสาวรัชนีมญช์ สุวรรณกาญจน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชัน

(ปลื้มวิทยานุสรณ์) นางสุมาลี หมวดไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ นางสาวภารดี บุญสมภพพันธ์รองผู้อำนวนการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิและ

นางสาว วนิชา ห้องสินหลาก ผู้บริหารโรงเรียนภาษาสร้างสรรค์ ได้กล่าวขอบคุณสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัญจรเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในครั้งนี้

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไป รวมทั้งหวังว่าจะได้ร่วมมือกับสถาบันฯ จัดการเรียนการสอนภาษาจีน จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน และกิจกรรมแลก

เปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นต้น

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   เขียนโดย Ms.Wen Pan

                                                                                                                                                                          แปลโดย นางสาวนิตยา เอี่ยมพุ่ม