ข้อมูลสถาบันฯ

Category: Confucius Institute Written by Super User

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับทราบจากห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ ฮั่นปั้น  (The Office of Chinese Language Council International : Hanban)มีนโยบายก่อตั้งสถาบันขงจื่อเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น มีการทำความตกลงร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศจีน มีนักศึกษาจากประเทศจีนสนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี  และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันมากในประชาคมอาเซียน  จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดตั้งสถาบันขงจื่อขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยในเบื้องแรกได้ลงนามทำความตกลงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ ฮั่นปั้นเมื่อวันที่  18  กันยายน 2557 เพื่อจัดตั้งสถาบันขงจื่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Confucius Institute) และต่อมาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเทียนจิน  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เพื่อดำเนินการจัดตั้งสถาบันขงจื่อร่วมกัน ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ศาสตราจารย์ Wang Shuo อธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเทียนจิน เป็นผู้ลงนาม 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเทียนจินนั้น  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำขนาดใหญ่ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958   จัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวนกว่า 168 หลักสูตร  ในจำนวนนี้มีหลักสูตรการสอนภาษาจีนสำหรับชาวช่างชาติ  (Teaching Chinese as Foreign Language)  ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 23,000 คน มีคณาจารย์ 2,189 คน

วิสัยทัศน์

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นแหล่งอบรมความรู้ จัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นที่ยอมรับว่าสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน สังคม และประเทศ  ประสานความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่าง    ไทย – จีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีพันธกิจหลักคือให้การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มีมาตรฐาน  พัฒนาและจัดหลักสูตรอบรมที่มีคุณภาพสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นสืบไป โดยได้กำหนดภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

 1. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีมาตรฐาน
 2. พัฒนาครูสอนภาษาจีน
 3. สร้างศูนย์ทดสอบความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐาน
 4. จัดสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจีน หรือความสัมพันธ์ไทย – จีน
 5. เสริมสร้างความเข้าใจทางศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
 6. เสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ไทย – จีน
 7. จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 วัตถุประสงค์

แผนการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อ

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีแผนดำเนินการ ดังนี้

 1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
 2. ให้บริการความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. ส่งเสริมการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ
 4. จัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยสื่อคอมพิวเตอร์
 5. จัดอบรมการสอนภาษาจีนให้แก่ครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนประถม มัธยม และ มหาวิทยาลัย
 6. จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ซึ่งเป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานสำหรับชาวต่างชาติ
 7. เปิดหลักสูตรสอนภาษาจีนประเภทต่างๆ ให้แก่บุคคลทั่วไป เช่นอบรมภาษาจีน สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่จะไปทำงาน หรืออบรมสำหรับผู้ที่จะสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)   และ หลักสูตรเฉพาะทาง เช่น การแปล การท่องเที่ยว ธุรกิจ การเงิน และการแพทย์แผนจีน เป็นต้น
 8. สนันสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 9. ประชาสัมพันธ์การสอนภาษาจีนของประเทศจีนและจัดหาอาจารย์ชาวจีนมาสอนภาษาจีนที่ประเทศไทย
 10. พัฒนาตำราภาษาจีนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาจีน ในประเทศไทย
 11. จัดกิจกรรมทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับภาษาจีน
 12. ให้บริการข้อมูลและจัดการเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศจีน

การดำเนินการ

 1. หน้าที่ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 1. หน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น)

งบประมาณ/ที่มา