การจัดอบรม

การจัดอบรมสำหรับอาจารย์ 

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการจัดอบรมอาจารย์ไทยสอนภาษาจีน ซึ่งได้เตรียมจัดอบรมอาจารย์สอนภาษาจีนระยะยาว รูปแบบการจัดอบรมแบ่งเป็น การอบรมตำราเรียนภาษาจีน การอบรมวิธีการเรียนการสอนภาษาจีน เป็นต้น จากเค้าโครงการเรียนการสอน เป้าหมายการเรียนการสอน และเทคนิคการเรียนการสอนด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ภาษาจีน นอกจากนี้ทุกปีสถาบันขงจื่อได้คัดเลือกอาจารย์ไทยสอนภาษาจีนดีเด่นจำนวน 10 ท่าน เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมที่ประเทศจีน ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่อยู่ประเทศจีน ทางสถาบันขงจื่อจะเป็นผู้รับผิดชอบ จากการสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะมุ่งเน้นในการดำเนินงานตามแผนของ “Confucius China Studies Program” โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม “Young Leaders Fellowship”