สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 2

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

       สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้สนับสุนและโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นผู้ดำเนินการจัดงานการแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560  โดยมีโรงเรียนเข้าแข่งขันจาก 5 จังหวัด ทั้งสิ้น 21โรง นักเรียนจำนวน208คน

 

      การแข่งขันในครั้งนี้แบ่งเป็นสุนทรพจน์ภาษาจีน(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้นและกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย) บรรยายภาษาจีนประกอบการวาดรูป คัดลายมือภาษาจีน(กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้นและกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย)   และการร้องเพลงจีนเต้นประกอบรีวิว กิจกรรมในครั้งนี้มีหัวข้อหลักคือ “วัฒนธรรมจีน” 

 

     โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงจีนเต้นประกอบรีวิว คือ โรงเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ในบทเพลง《凉凉》โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบรรยายภาษาจีนประกบการวาดรูป คือ นางสาวบุญจิรา  แซ่จางจาก โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมจีน”  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือนางสาวเนตรนภา  พิณสำเนียง  จากโรงเรียนชลกันยานุกูล  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  คือเด็กชายพุทธิพงษ์  แซ่หวง และ จากโรงเรียนชลกันยานุกูล   และในการแข่งขันคัดลายมือ ผู้ที่ไดด้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่ เด็กหญิงพิชญา พิญานิรนาตร จากโรงเรียนชลกันยานุกูล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ นางสาวสิริกรณ์  เบญจาจินดา จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 

 

      การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนในครั้งนี้ เป็นอีกเวทีหนึ่งที่สนับสนุนและเปิดโอกาศให้นักเรียนที่มีความสนใจได้มาแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ และเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจแก่นักเรียน ให้กระตือรือร้นศึกษาภาษาจีนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ