พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

      วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือสร้างศูนย์การเรียนรู้ โดยมี  ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสิรฐ  ประธานกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ อาจารย์ศิริลักษณ์  ไชยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยและ ๐๐ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีนเป็นผู้ลงนาม โดยโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ ๕ ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

     ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์  ได้กล่าวแนะนำโรงเรียน รวมทั้งการให้ความสำคัญที่โรงเรียนมีต่อการเรียนการสอนภาษาจีน  จากนั้นอาจารย์ศิริลักษณ์  ไชยพรหมประสิทธิ์ได้แนะนำสถาบันขงจื่ออีกทั้งหลักการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อ เป็นต้น

    โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๙  ปัจจุบันมีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น ๘๑ห้อง  รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๔๕๓๖ คน  จากการร่วมมือในครั้งนี้ หวังว่าจะสามารถช่วยส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่นักเรียน  เปิดโอกาสด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ เช่น การอบรมครูสอนภาษาจีน  การสอบวัดความรู้ภาษาจีน  ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้น

 

เขียนโดย นายวารุต  ชัยชาญ       

แปลโดย นางสาวนิตยา  เอี่ยมพุ่ม