สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนค่ายฤดูใบไม้ร่วง

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

     สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเลิศ เพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายฤดูใบไม้ร่วง ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๑๒ ถึง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐นี้  เพื่อเป็นการเพิ่มความพร้อมแก่นักเรียน ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

        หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน ได้แนะนำสถาบันขงจื่อและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน รวมทั้งแนะนำโครงการ

ทุนการศึกษาต่างๆ  จากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง อากาศ ความปลอดภัยและวัฒนธรรมต่างๆเป็นต้น  นอกจากนั้นสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดกิจกรรมหัวข้อ วันไหว้พระจันทร์ ให้แก่นักเรียน ในกิจกรรมมีการทำขนมไหว้พระจันทร์ เขียนพู่กันจีน วาดรูปด้วยพู่กันจีน ตัดกระดาษ อ่านกวีจีน ศิลปการชงชาเป็นต้น

กิจกรรมทำขนมไหว้พระจันทร์

เขียนพู่กันและวาดรูปด้วยพู่กันจีน

ภาพรวม