สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานสากล HSK

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

   วันที่ 17 กันยายน 2560  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลHSKครั้งที่ 7 ประจำปี2560  มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 255 คน  โดยการสอบครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองสนามสอบคือสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

 

  คณะกรรมการคุมสอบ

 

  เพื่อให้การดำเนินงานออกมาอย่างราบรื่น สถาบันฯได้เตรียมการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สถานที่สอบ รวมทั้งจัดอบรมอธิบายกติกาการคุมสอบแก่ครูโรงเรียนอัสสัมระยอง  นอกจากจัดระเบียบ ชี้แนะขั้นตอนและวิธีเขียนกระดาษคำตอบแล้ว ครูผู้คุมสอบทุกท่านล้วนมีความยุติธรรมแก่ผู้เข้าสอบ ปฎิบัติต่อผู้เข้าสอบอย่างเท่าเทียมกัน  

      การสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบจากมหาวิทยาลัยและมัธยมเป็นหลัก นอกจากนักศึกษาชาวไทยแล้ว ยังมีนักศึกษาชาวต่างชาติเช่นเกาหลีเหนือเข้าร่วมสอบในครั้งนี้ด้วย

      สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้เปิดการจัดสอบวัดระดับความรู้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559   โดยให้บริการโรงเรียนเครือข่ายเซนคาเบียลรวม  17 โรง รวม

ทั้งโรงเรียนในจังหวัดเพื่อนบ้าน  และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี  และจะมีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลHSKต่อไปรวมทั้งพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 

ผู้เขียน นางสาวนิตยา  เอี่ยมพุ่ม

ผู้แปล นางสาวนิตยา  เอี่ยมพุ่ม