ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่๗/๒๕๖๐

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

     วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่๗/๒๕๖๐ โดย ดร.ภราดาบัญชา แสงหิรัญ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานการประชุม

            การประชุมเริ่มด้วย Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายจีน แจ้งสรุปการทำงานประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๐ จากนั้นดร.ภราดาบัญชา แสงหิรัญได้กล่าว

ชื่นชมการทำงานและให้คำแนะนำต่างๆ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์สถาบันขงจื่อฯ การประชุมผู้บริหารประจำปี๒๕๖๐ การส่งอาจารย์สอนภาษาจีน

สัญชาติไทยไปอบรม ณ เมืองเซี่ยเหมินและการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมจีนต่างๆเป็นต้น