พิธีเปิดศูนย์การศึกษาภาษาจีน ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by auci

       วันที่ 31 สิงหาคม 2560  สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีเปิดศูนย์การศึกษาภาษาจีน ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอย่างเป็นทางการ โดยมีนายกว้าง รอบคอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา นางสุภาพร รัตน์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางประทีป แป้นเจริญ รองผู้อำนวยการ นางมัณทนีย์ แก้วนุช รองผู้อำนวยการ รวมทั้งอดีตผู้อำนวยการ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นประธานออกงานครั้งนี้ และมีนายณรงค์ ตามรักษาผู้อำนวยการก่อตั้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและนาย Zhao Peiqinผู้อำนวยการฝ่ายจีนสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาอย่างเป็นทางการ

     นางสุภาพร รัตน์น้อยผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กล่าวว่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการให้ความสำคัญในการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์การศึกษาได้พัฒนาโอกาสในการวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยได้รับคำแนะนำและการช่วยเหลือจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนและการวัดระดับความรู้ภาษาจีนได้รับโอกาสในการพัฒนามากยิ่งขึ้น

    หลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติได้เข้าชมนิทรรศการด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประกอบด้วยมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 67 ห้อง มีนักเรียน 2500 คน จากการจัดศูนย์การศึกษาภาษาจีนในครั้งนี้ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาจีน จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมสอบวัดระดับภาษาจีน เป็นต้น