กำหนดการ พิธีเปิดสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Category: ข่าว & กิจกรรม Written by its
กำหนดการ
พิธีเปิดสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 08:30 – 14.00 น.
ณ อาคาร Cathedral of Learning (CL) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
8:30-9: 30 น. ลงทะเบียน
9:30-11:00 น.
  • ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวต้อนรับ
  • Mr. Wang Shuo อธิการบดี Tianjin University of science & Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวแสดงความยินดี
  • Ms. Sun Ling ผู้แทนฮั่นปั้นประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี
  • นายยงสุข สุดประเสริฐ ประธานสมาคมหอการค้าไทย-จีน กล่าวแสดงความยินดี
  • Mr. Ning Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี
  • Ms. Cao Xiaohong รองผู้ว่าเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวแสดงความยินดี
  • หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดี
11:00-11:10 น.

พิธีเปิดโดย

  • Ms. Cao Xiaohong  รองผู้ว่าเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ถ่ายรูปหมู่
11:10-11:30 น. การแสดงไทย – จีน
11:30-12:30 น. เยี่ยมชมสถาบันขงจื่อ
12:30-14:00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
14:00 น. สิ้นสุดพิธี