การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญในการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK HSKK YCT และ BCT 

1. การสอบข้อเขียนวัดระคับความรู้ภาษาจีน(HSK) แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้

 

ระดับ จำนวนคำศัพท์ที่ควรรู้ ข้อมูลสำหรับผู้สอบ
1 150

สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ

2 300

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

3 600

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสาร เรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น

4 1200

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสาร ในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสาร กับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว

5 2500

สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีน จากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีน ฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้

6 5000

สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็น ของตัวเองด้วยปากเปล่า หรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว

 

2. การสอบพูดวัดระคับความรู้ภาษาจีน (HSKK) แบ่งออกเป็น  3  ระดับดังนี้

 

ระดับ จำนวนคำศัพท์ที่ควรรู้ ข้อมูลสำหรับผู้สอบ
ระดับต้น 200

ผู้สอบสามารถฟังภาษาจีนเข้าใจคุ้นเคยกับการใช้ภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน และสามารถแสดงความต้องการในขั้นพื้นฐานได้

ระดับกลาง 900

ผู้สอบสามารถฟังภาษาจีนเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร กับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

ระดับสูง 3000

ผู้สอบสามารถฟังภาษาจีนเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นของตนเอง เป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว

 

3. การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT) แบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้

 

ระดับ จำนวนคำศัพท์ที่ควรรู้ ข้อมูลสำหรับผู้สอบ
1 80

ผู้สอบ มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่าย ๆ และสามารถเรียนต่อในระดับต่อไปได้

2 150

ผู้สอบ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนได้อย่างง่าย ๆ ในการติดต่อสื่อสาร การแสดงความต้องการได้

3 300

ผู้สอบใช้ภาษาจีนสนทนาได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงการติดต่อสื่อสาร

4 600

ผู้สอบสามารถใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อภาษาจีน การท่องเที่ยวในประเทศจีน ตลอดจนการติดต่อสัมพันธ์ พบปะ แลกเปลี่ยนสิ่งที่พบเห็น

 

4. การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ (BCT) แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้

 

ระดับ ข้อมูลสำหรับผู้สอบ
BCT (A)

สำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนธุรกิจเริ่มต้น ผู้สอบสามารถใช้ภาษาจีน ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสื่อสารทางธุรกิจขั้นพื้นฐานได้

BCT (B)

สำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนธุรกิจระดับกลางและสูง ผู้สอบสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้

 

5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

การสอบข้อเขียนวัดระคับความรู้ภาษาจีน(HSK)

ภาษาจีนระดับ ค่าใช้จ่าย (บาท)
1 500
2 600
3 700
4 800
5 1,000
6 1,200

           
การสอบพูดวัดระคับความรู้ภาษาจีน (HSKK)

ภาษาจีนระดับ ค่าใช้จ่าย (บาท)
ระดับต้น 500
ระดับกลาง 700
ระดับสูง 800

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT)

ภาษาจีนระดับ ค่าใช้จ่าย (บาท)
1 100
2 200
3 300
4 400

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ (BCT)

ภาษาจีนระดับ ค่าใช้จ่าย (บาท)
BCT (A) 1,500
BCT (B) 2,500