รับสมัครนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา2560

Category: ประชาสัมพันธ์ Written by auci

       

         สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจในภาษา

และวัฒนธรรมจีนโดยหลักสูตรที่เปิดสอนคือ วิชาภาษาจีนระดับต่างๆ และ วิชาที่เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมจีน 

 

หลักฐานการใช้สมัคร

- รูปถ่าย 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

สถานที่รับสมัคร :  ตึกCL ชั้น7 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ติดต่อสอบถาม: 02-300-4553 ต่อ 2070 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครผ่านอีเมล์

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร 

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ และนำหลักฐานการสมัครต่างๆส่งสถาบันขงจื่อฯ วันและเวลาทำการ

 

 ดาวน์โหลดใบสมัคร